Algemene voorwaarden

Deze pagina wordt beheerd door DP Hair BV voor Keratherapy Benelux.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

DP Hair BV geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

DP Hair BV sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor: - de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan; - (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdend met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s). Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Koppelingen naar websites die niet van DP Hair BV zijn. De DPHair BV - websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. DP Hair BV heeft geen zeggenschap over die sites. DP Hair BV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik
DP Hair BV zal haar rechten, in geval van misbruik, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.
DP Hair BV behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan DP Hair BV de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid
Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de DP Hair BV - website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar: info@dphair.nl